Підписатися на RSS
/Files/images/proforntatsya/42472948.jpg Профорієнтація — це науково обґрунтована система соціально-економічних, психолого-педагогічних, медико-біологічних і виробничо-технічних заходів щодо надання молоді особистісно орієнтованої допомоги у виявленні й розвитку здібностей і схильностей, професійних і пізнавальних інтересів у виборі професії, а також формування потреби у праці й готовності працювати в умовах ринку, багатошаровості форм власності й діяльності. Вона реалізується в ході навчально-виховного процесу, позаурочної та позашкільної роботи з учнями
./Files/images/proforntatsya/prof1.jpg
Чинники, які необхідно враховувати під час виявлення професійних здібностей:
 • по-перше, у юнацькому віці деякі професійно важливі якості перебувають у прихованому стані, тому що немає умов для їх прояву;
 • другим чинником є недостатній рівень самосвідомості підлітка, нестійкість емоційного стану, неадекватна самооцінка;
 • третій чинник — недолік життєвого досвіду (недостатні знання про світ професій і ринок праці, правила і можливі помилки під час вибору професії).

Знизити негативний вплив цих чинників можна тільки шляхом цілеспрямованого психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення, яке варто розпочинати ще в початковій школі, як це робиться в багатьох країнах.

Цілі профорієнтації:
 • надання профорієнтаційної підтримки учням у процесі вибору профілю навчання та сфери майбутньої професійної діяльності;
 • вироблення в школярів свідомого ставлення до праці, професійне самовизначення в умовах свободи вибору сфери діяльності відповідно до своїх можливостей, здібностей і з урахуванням вимог ринку праці.
Завдання профорієнтації:
 • одержання несуперечливих відомостей щодо переваг, схильностей і можливостей учнів для розподілу їх за профілями навчання;
 • забезпечення широкого діапазону варіативності профільного навчання за рахунок комплексних і нетрадиційних форм і методів, що застосовують на уроках та у виховній роботі елективних курсів;
 • додаткова підтримка деяких груп школярів, щодо яких легко спрогнозувати труднощі у працевлаштуванні;
 • вироблення гнучкої системи кооперації старшої школи з установами додаткової та професійної освіти, а також з підприємствами міста, регіону.
Складові діяльності із профорієнтації:
 • розробка класних годин, рольових ігор;
 • тренінгові заняття з учнями;
 • елективні курси.
Основні форми профорієнтаційної діяльності:
 • дискусії;
 • тренінги;
 • круглі столи;
 • робота з батьками;
 • робота з випускниками школи, студентами вищих навчальних закладів;
 • виставки-перегляди;
 • екскурсії.

Організація роботи припускає використання групових і індивідуальних форм роботи.

Класний керівник, спираючись на концепцію, навчальну програму й план виховної роботи школи:
 • складає для конкретного класу (групи) план педагогічної підтримки самовизначення учнів, який містить різноманітні форми, методи, засоби, що активізують пізнавальну, творчу активність школярів;
 • організовує індивідуальні й групові профорієнтаційні бесіди, диспути, конференції;
 • здійснює психолого-педагогічні спостереження за схильностями учнів (дані спостережень, анкет, тестів фіксуються в індивідуальній картці учня);
 • допомагає школярам проектувати індивідуальну освітню траєкторію, моделювати варіанти профільного навчання та професійного становлення, здійснювати аналіз власних досягнень, складати власне портфоліо;
 • організовує відвідування учнями днів відчинених дверей у вищих навчальних закладах і середніх професійних навчальних закладах;
 • організовує тематичні й комплексні екскурсії учнів на підприємства;
 • надає допомогу шкільному психологу в проведенні анкетування учнів та їхніх батьків з проблеми самовизначення;
 • проводить батьківські збори з проблеми формування готовності учнів до профільного й професійного самовизначення;
 • організовує зустрічі учнів з випускниками школи, які навчаються у вищих і середніх професійних навчальних закладах.
Учителі-предметники:
 • сприяють розвитку пізнавального інтересу, творчої спрямованості особистості школярів, використовуючи різноманітні методи й засоби: проектну діяльність, ділові ігри, семінари, круглі столи, конференції, предметні тижні, олімпіади, факультативи, конкурси стінних газет, домашні твори тощо;
 • забезпечують профорієнтаційну спрямованість уроків, формують в учнів загально-трудові, професійно важливі навички;
 • сприяють формуванню в школярів адекватної самооцінки;
 • проводять спостереження з виявлення схильностей і здібностей учнів;
 • адаптують навчальні програми залежно від профілю класу, особливостей учнів.
Практичний психолог:
 • вивчає професійні інтереси та схильності учнів;
 • здійснює моніторинг готовності школярів до профільного й професійного самовизначення шляхом анкетування учнів та їхніх батьків;
 • проводить тренінгові заняття із профорієнтації учнів;
 • проводить бесіди, здійснює психологічну освіту батьків і педагогів;
 • здійснює психологічні консультації з урахуванням вікових особливостей учнів;
 • сприяє формуванню в школярів адекватної самооцінки;
 • залучає батьків учнів до виступів перед учнями про професію, до роботи з керівництва гуртками;
 • надає допомогу класному керівнику в аналізі й оцінці інтересів і схильностей учнів;
 • створює базу даних із профдіагностики.
Соціальний педагог:
 • сприяє формуванню в школярів «групи ризику» адекватної самооцінки, оскільки, як правило, у таких дітей вона є заниженою;
 • надає педагогічну підтримку дітям групи ризику під час їхнього професійного й життєвого самовизначення;
 • здійснює консультації учнів із соціальних питань;
 • надає допомогу класному керівнику в аналізі й оцінці соціальних факторів, що ускладнюють процес самовизначення школяра.
Кiлькiсть переглядiв: 1147